Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levočský lekársky deň priniesol novinku v podobe 3D tlače

25.9.2018

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, usporiadala odborné podujatie konajúce sa v regióne Spiš, a to Levočský lekársky deň a X. odbornú konferenciu sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Zišli sa na ňom stovky odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Vzdelávacia akcia sa tento rok konala 20. septembra pri príležitosti 118. výročia založenia nemocnice v Mestskom divadle Levoča. Úvodné slovo dostali zastupujúca primátorka JUDr. Lýdia Budziňáková a predseda predstavenstva a riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč, MPH. Cez deň prebiehali odborné prednášky, počas ktorých si prítomní účastníci vzájomne vymenili svoje skúsenosti a nové poznatky v jednotlivých odboroch.

Toto významné odborné podujatie bolo  rozdelené na tri sekcie, a to na  lekársku, sesterskú a sekciu medicínsko-technických pracovníkov. Lekárska sekcia pozostávala z piatich blokov prednášok. Novinkou tohto roku bolo pridruženie sekcie všeobecných lekárov do programu konferencie.

Ďalšou novinkou tejto konferencie bolo, že počas odborného programu boli vo foajé mestského divadla odprezentované prvé výsledky spolupráce v oblasti 3D tlače medzi oddelením rádiodioagnostiky levočskej nemocnice a Katedrou medicínsko-technických odborov, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolupráca bola nadviazaná vďaka podpornej schéme Návraty na návrat odborníkov zo zahraničia udelenej občanovi mesta Levoča a zároveň vedúcemu spomínanej katedry RNDr. Marekovi Chmelíkovi, PhD. a pomoci študenta biomedicínskeho inžinierstva Bc. Tomáša Suchého.

Návštevníci mali možnosť vidieť 3D tlač anatomických modelov získaných z rádiodiagnostických vyšetrení CT a MRI“ uviedol RNDr. Marek Chmelík, PhD..

Lekárska časť bola zostavená  s prihliadnutím na širokú multidisciplinárnosť odborov. „Lekári prezentovali svoje skúsenosti, ktoré dosiahli v psychiatrickom, urologickom, anestéziologickom odbore, novinkou bol blok s kazuistikami z rôznych odborov a blok venovaný biomedicínskej diagnostike,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť  MUDr. Peter Makara, ktorý ďalej uviedol, že „ku kvalite a prínosu tohto podujatia prispela v obrovskej miere aj účasť špičkových odborníkov a hostí z iných pracovísk, ktorí nás obohatili o svoje poznatky."

Tohtoročný už 10. ročník odbornej konferencie sestier a medicínsko-technických pracovníkov bol  venovaný aktuálnym trendom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

,,Konferencia pozostávala zo štyroch blokov prednášok, ktoré sa venovali ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov vo vnútorných a chirurgických odboroch, ale aj prevencii nozokomiálnych nákaz. V rámci tretieho bloku odzneli prednášky, ktoré riešili indikácie na lekárske ožiarenie. Štvrtý blok bol zameraný na systém kvality v biochemických a hematologických laboratóriách," doplnila PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

,,Záujem o odbornú konferenciu z roka na rok rastie. V rámci odborného programu vystúpia zdravotníci z rôznych zdravotníckych zariadení Slovenska. Veľmi nás teší, že pozvanie na odbornú konferenciu prijala a aktívne vystúpila PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor Ošetrovateľstvo," dodala PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Levočská nemocnica si aj vďaka takýmto aktivitám vie zabezpečiť napredovanie a adaptáciu na moderné spôsoby liečby, ktoré implementuje v každodennej praxi.  

Sústavné vzdelávanie a vymieňanie si vedomostí a skúseností medzi  odborníkmi zvyšuje kvalitu odborníkov aj našej nemocnice, preto sa veľmi tešíme vysokému záujmu o túto konferenciu a  hodnotíme to pozitívne,“ dodal na záver MUDr. Jozef  Tekáč, MPH.

Poslaním nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. V nadväznosti na aktivity prevažne v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie prispieva ku kvalite života miestnych obyvateľov.

 

 

 

Späť