Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Pracovisko centrálneho príjmu


Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M090
Trvanie projektu: 7/2019 – 6/2022
Schválená výška NFP:  4.089.545,40 €
Štátny rozpočet SR: 240.561,49 €
Celkové oprávnené výdavky: 4.811.229,88 €

Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne Nemocnica AGEL Levoča zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Levoča, a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Zmluvy

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Stavebné práce

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Stavebný dozor

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a vyhodnocovacia stanica

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Počítačová tomografia

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Zobrazovacia technika

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor

 

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - EKG prístroj, defibrilátor, alektrokoagulačný prístroj