Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu VNsP Levoča, a.s.


Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M090
Trvanie projektu: 7/2019 – 6/2022
Nenávratný finančný príspevok:  3 924 967,85 €

Cieľom projektu bolo vybudovanie centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahla Nemocnica AGEL Levoča zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Ciele projektu boli dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Projekt bol realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Levoča, a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.

Naplnenie cieľov bolo sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Zmluvy

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Stavebné práce

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Stavebný dozor

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a vyhodnocovacia stanica

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Počítačová tomografia

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Zobrazovacia technika

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor

Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - EKG prístroj, defibrilátor, alektrokoagulačný prístroj