Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pacienti a návštevy

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie Nemocnica AGEL Levoča a. s.

(§ 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov)

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie vybavuje sekretariát riaditeľstva Nemocnice (e-mail: [email protected], tel. kontakt: 053 3332 341), a to na základe písomnej žiadosti o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie.

Písomnú žiadosť o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie podáva žiadateľ poštou alebo osobne (prostredníctvom podateľne Nemocnice) na adrese sídla Nemocnice, t.j. Probstnerova cesta 2/30852, 054 01 Levoča, budova riaditeľstva, event. elektronicky na e-mail: [email protected].

Písomná žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

  • titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresu bydliska žiadateľa, telefonický/e-mailový kontakt žiadateľa, podpis žiadateľa;
  • titul, meno a priezvisko pacienta, ktorého zdravotná dokumentácia sa sprístupňuje, dátum narodenia pacienta, miesto poskytnutia zdravotnej starostlivosti (oddelenie/úsek/pracovisko) pacientovi, obdobie poskytnutej zdravotnej starostlivosti a jej rozsah (kompletná dokumentácia/vybrané časti),
  • čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je oprávnený konať ako zákonný zástupca neplnoletého žiadateľa alebo žiadateľa zbaveného resp. obmedzeného na spôsobilosti na právne úkony a zároveň zodpovedá za pravdivosť vyššie uvedených osobných údajov blízkej osoby, ako aj všetkých informácií, ktoré poskytol v tomto čestnom vyhlásení alebo v súvislosti s ním.

Žiadosť bude vybavená do 30 dní od jej doručenia, pričom v prípade, ak žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, žiadateľ bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie. Ak bude žiadosť posúdená ako neoprávnená, bude žiadateľ písomne informovaný o dôvodoch jej nevyhovenia.

Sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie žiadateľovi sa vykonáva na sekretariáte riaditeľstva Nemocnice a pri samotnom sprístupnení údajov zo zdravotnej dokumentácie príslušný zamestnanec overí:

  • totožnosť žiadateľa (predložením občianskeho preukazu/platného cestovného pasu/iného dokladu);
  • ak o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta požiada zákonný jeho zástupca, overí právny vzťah zákonného zastúpenia (predložením rodného listu dieťaťa, rozhodnutia súdu o ustanovení za opatrovníka/poručníka a pod.), po smrti pacienta (na základe predloženia úmrtného listu pacienta) overí príbuzenský vzťah (predložením sobášneho listu, rodného listu a pod.);
  • ak o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacienta požiada osoba splnomocnená na základe písomného plnomocenstva pacienta, bude sa akceptovať iba originál plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu;
  • v prípade, ak pacient nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopný splnomocniť žiadateľa a nemá zákonného zástupcu, sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta môže manželovi, manželke, dieťaťu, rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi (ak táto osoba nie je, tak osobe plnoletej, ktorá s ním žije v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi), a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s aktuálnym zdravotným stavom pacienta po preukázaní, že žiadateľ nemá zakázané sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie daného pacienta (písomným potvrdením od všeobecného lekára pacienta, nie starším ako sedem dní).  

Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisy alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie, pričom vyhotovenie kópií zabezpečuje Nemocnica, a to za peňažnú úhradu podľa platného cenníka Nemocnice, ktorý je zverejnený na jej webovej stránke https://nemocnicalevoca.agel.sk/verejnost/ceniky-sluzieb.html.

Po vyhotovení kópií zo zdravotnej dokumentácie a uhradení poplatku žiadateľom  v pokladni učtárne Nemocnice, pripraví príslušný zamestnanec „Protokol o sprístupnení zdravotnej dokumentácie“ v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá žiadateľovi oproti podpisu spolu s požadovanými kópiami zdravotnej dokumentácie.

ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE