Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Lekáreň AGEL Levoča a.s.

Lekárenskú zdravotnú starostlivosť v Nemocnici AGEL Levoča a.s. poskytujú Verejná Lekáreň a Nemocničná lekáreň v súlade s požiadavkami na Správnu lekárenskú prax (Vyhláška MZ SR č. 129/2012) a Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnosť a pre ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Pracovná doba: Po  Pi:  7:15 – 15:15

Verejná Lekáreň a Nemocničná lekáreň pri Nemocnici AGEL Levoča a.s. zabezpečuje:

lieky viazané na lekársky predpis
individuálne pripravené lieky
kompletný sortiment zdravotníckeho materiálu na lekársky poukaz aj na predaj
voľno predajné lieky, výživové doplnky, liečivé čaje a doplnkový sortiment
dietetické potraviny na lekársky predpis
veterinárne lieky
liečebnú kozmetiku rôznych značiek
zdravotnícke pomôcky

Poskytujeme samozrejme odborné informácie a rady o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie.

Čo by ste o liekoch mali vedieť

Lieky viazané na lekársky predpis, voľno predajné lieky, homeopatické lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky – s takýmito výrazmi sa stretneme, ak zavítame do lekárne. Ale čo presne znamenajú a ako sa v nich orientovať? Podľa zákona č.362/2011 Z.z. je liek liečivom alebo zmesou liečiv a pomocných látok určenou na ochranu pred chorobami, na diagnostiku a liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Liečivo je nositeľom biologického účinku využívaného pri ochrane, diagnostike, liečení chorôb alebo pri ovplyvňovaní fyziologických funkcií. Rozlišujeme tzv. humánne lieky – určené pre ľudí a veterinárne lieky, ktoré sú určené pre zvieratá.

Voľno predajné lieky vs. výživové doplnky

Asi len málo laikov vie, čím sa líšia voľno predajné lieky od výživových doplnkov. Rozdiel je pritom zásadný. Ako to už z názvu vyplýva, voľno predajný liek má štatút lieku, prechádza viacerými klinickými štúdiami, má overenú účinnosť a je registrovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Lieky sú určené na prevenciu vzniku a liečbu ochorení. Naproti tomu, výživové doplnky nie sú formálne považované za lieky, podliehajú Potravinovému kódexu, sú síce zdraviu neškodné, no ich účinnosť nebola klinicky overená. Výživové doplnky predstavujú koncentrovaný zdroj vitamínov, minerálnych látok a iných živín, ktoré slúžia na ochranu a podporu zdravia. Výživové doplnky ŠUKL neregistruje, a teda nie je ani garantovaná ich kvalita a účinnosť.

Generické lieky

Generické lieky majú kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, t.j. obsahujú rovnakú účinnú látku v rovnakom množstve ako originálny liek a majú podobnú liekovú formu (tabletky, kapsule, sirup a pod.). Od originálnych liekov sa môžu líšiť v zložení pomocných látok (iná farba, či tvar tablety) a v cene. Napr. na originálny liek XY je doplatok 7,32 Eur, zatiaľ čo jeho generický liek je bez doplatku. Originálny liek je liek, ktorý obsahuje novoobjavené liečivo. Toto liečivo objavila niektorá farmaceutická spoločnosť, ktorá si ho pre návratnosť nákladov spojených s jej výskumom a vývojom patentuje zväčša na 15 až 20 rokov. Počas tohto obdobia vyrába tento originálny liek len firma, ktorá si ho nechala patentovať. Po uplynutí patentnej ochrany však môžu toto liečivo použiť na výrobu tzv. generických liekov aj iné farmaceutické firmy. V ich finálnej cene už ale nebudú zahrnuté náklady na vývoj a výskum, a tak môžu byť lacnejšie.

Generické lieky sú originálnym liekom biologicky ekvivalentné ako z hľadiska účinnosti, tak aj z hľadiska bezpečnosti, uvádzajú sa len na trh po uplynutí patentnej ochrany.

Generické predpisovanie liekov

Predpisovanie liekov riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) zákonom č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa tohto zákona má lekár, ktorý generické lieky predpisuje, na lekárskom predpise uviesť názov účinnej látky lieku, názov liečiva, spôsob užívania, liekovú formu (tabletky, sirup a pod.), silu lieky, veľkosť balenia a počet balení. Lekár taktiež môže odporučiť originálny alebo generický liek, ktorý na recepte uvedie v zátvorke. Potom je už na lekárnikovi, ktorý liek pacientovi ponúkne. Zo zákona je však každý lekárnik povinný pacientovi ponúknuť aj generický liek s nižším doplatkom, ak takýto existuje. V prípade 2 až 3 receptov je tak možné ušetriť aj desiatky EUR.

"Recept" – lekársky predpis

Lekársky predpis, alebo ako ho v hovorovej reči nazývame – recept je dokument, ktorým lekár žiada lekárnika o prípravu a vydanie lieku pacientovi.

Existuje niekoľko typov lekárskych predpisov (LP) – bežný LP, opiátový LP a výpis lekárskeho predpisu.

Čo musí recept obsahovať?

V záhlaví receptu musí byť uvedené číslo zdravotnej poisťovne, kód predpisujúceho lekára a číslo receptu.
Osobné údaje pacienta (meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko).
Údaje o liekoch sú uvedené v časti Rp. (Recipe – Vezmi). Lekár v tejto časti určí názov a množstvo lieku, jeho formu, návod na použitie.
Podpis a pečiatku lekára, ktorý recept vydal.
Dátum vystavenia lekárskeho predpisu.
 

Platnosť lekárskeho predpisu

V spodnej časti každého receptu je uvedený aj dátum, pretože rôzne typy receptov majú odlišnú dobu platnosti:

1 deň – lekársky predpis vystavený lekárskou službou prvej pomoci (LSPP) má platnosť len 1 deň,
3 dní – platnosť 3 dni majú recepty predpisujúce vydanie antibiotík,
5 dní – recepty predpisujúce užívanie omamných látok majú platnosť 5 dní (Pozn.: takáto recepty sú označené modrým šikmým pruhom),
7 dní – platnosť bežného receptu je 7 dní,
1 mesiac – lekársky poukaz predpisujúci zdravotnícke pomôcky má platnosť až 1 mesiac,

Lieky po expirácii

Každý liek má na svojom vonkajšom aj vnútornom obale uvedenú dobu použiteľnosti. PO UPLYNUTÍ DOBY POUŽITEĽNOSTI LIEKY NEPOŽÍVAJTE! Expirované lieky je potrebné odovzdať do ktorejkoľvek lekárne, v žiadnom prípade sa však nesmú vhadzovať do komunálneho odpadu, pretože sa jedná sa o nebezpečný odpad. Podobne aj použité jednorazové injekcie, ktoré sa používajú napr. na riedenie krvi sa považujú za nebezpečný odpad, a majú sa odovzdať do lekárne.

Zdravotnícke pomôcky

Čo je zdravotnícka pomôcka?

Podľa Zákona č. 362/2012 MZ SR o liekoch a zdravotníckych pomôckach:
Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo va kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami.

Predpisovanie zdravotníckych pomôcok a ich úhradu upravuje Ministerstvo zdravotníctva SR Zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Tento zoznam rozdeľuje zdravotnícke pomôcky podľa ich použitia, definuje preskripčné a indikačné obmedzenia:

A. Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na aplikáciu liečiva
B. Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču
D. Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov
F. Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
G. Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice, návleky a iné pomôcky pre kompresívnu liečbu
H. Sériovo vyrábané prsné epitézy
J. Hromadne vyrábané ortopedicko-protetické pomôcky a príslušenstvo k nim
K. Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
L. Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
N. Pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim
O. Okuliare a pomôcky pre zrakovo postihnutých a príslušenstvo k nim

Pomôcky, ktoré vám uľahčia život

Pripravili sme pre vás stručný prehľad zdravotníckych pomôcok, ktoré vám môžu výrazne uľahčiť život.

1. Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu – tieto pomôcky môže predpísať chirurg, detský chirurg, neurochirurg, ortopedický protetik, ortopéd, detský ortopéd, lekár v odbore fyziatria, balneológia a rehabilitácia a úrazový chirurg (traumatológ).

Do sprchy a vane – pevné alebo sklopné držadlá/madlá, dosky, sedadlá a stolčeky vaňové, stolčeky, sedadlá a stoličky sprchovacie.
Na toaletu – zvyšovače WC, toaletné podstavce a sedadlá, toaletné ležadlá detské s oporou trupu, stoličky a kreslá toaletné so zbernou nádobou, toaletné zberné nádoby WC misy.

2. Rehabilitačné pomôcky – podporné pomôcky, ktoré vám uľahčia chôdzu môže predpísať chirurg, detský chirurg, neurochirurg, neurológ, detský neurológ, ortopedický protetik, ortopéd, detský ortopéd, reumatológ a úrazový chirurg (traumatológ).

Palice podporné s príslušenstvom – jednoduché a palice troj a viacbodovou oporou.
Podporné barly, štvornožky a príslušenstvo – predlakťové barly, pohyblivá chodúľa.
Mechanický vozík.

3. Preležaniny – pri vzniku preležanín (dekubitov) výrazne pomôžu antidekubitické a polohovacie pomôcky, ktoré môžu predpísať chirurgovia, detskí chirurgovia, diabetológovia, neurochirurgovia, dospelí a detskí neurológovia, ortopedickí protetici, lekári z odboru rehabilitácia,traumatológovia.
Antidekubitné a polohovacie pomôcky:

Antidekubitné polohovacie podušky, podložky a vankúše.
Antidekubitné polohovacie matrace.
Rehabilitačné polohovacie valce a kliny.
Podložky, podhlavníky na polohovanie hlavy a krku.
Rehabilitačné podložky na polohovanie končatín alebo trupu.

4. Zdravotné pančuchy, pančuchové nohavice a návleky – môže predpísať angiológ, cievny chirurg, chirurg, detský chirurg, internista, dermatovenerológ aj ortopéd.

Kompresívne elastické pančuchy – lýtkové, polostehenné, stehenné, stehenné s uchytením v páse.
Kompresívne elastické pančuchové nohavice.
Kompresívny ramenný návlek a kompresná rukavica.

5. Obväzový materiál – predpisuje dermatovenerológ, angiológ, cievny chirurg, chirurg a detský chirurg.

Obväz hydrofilný, hadičkový, elastický.
Hydrofilná gáza.
Gázové tampóny, kompresy.
Vata.
Pomôcky na liečbu rán – hydrokoloidný, hydrogélový, polyuretánový obväz, mastný tyl.

6.Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu – problémy s únikom moču pomôžu riešiť zdravotnícke pomôcky predpísané urológom, neurológom, detským neurológom, gynekológom, geriatrom, ale aj onkológom, či chirurgom. Vložky (ženské, mužské), vkladacie plienky, fixačné nohavičky – pomôžu pri II. a vyššom stupni inkontinencii.Podložky pod chorých – sú určené pre pacientov trpiacich III. stupňom inkontinencie.

I. stupeň inkontinencie moču tzv. občasný únik moču – únik moču po kvapkách alebo maximálne dva razy denne. Pomôcky pre týchto pacientov poisťovne nehradia.

II.stupeň inkontinencie moču tzv. častý únik moču – únik prúdom niekoľkokrát cez deň. Pacientom s II.stupňom poisťovne hradia náklady na zdravotnícke pomôcky do výšky 14,77 Eur mesačne.

III.stupeň inkontinencie moču tzv. trvalý únik moču – únik moču sa objavuje niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu. Poisťovňa hradí zdravotnícke pomôcky v cene do 51,94 Eur mesačne.