Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Systém manažérstva kvality

Nemocnica AGEL Levoča je od roku 2020 držiteľom certifikátu kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a ISO 140001. Naším certifikačným partnerom je SGS Slovakia, spol. s r.o.

Hlavným cieľom levočskej nemocnice je komfortne, kvalitne ošetrený a spokojný pacient a zabezpečovanie a poskytovanie širokej škály služieb nielen v medicíne, ale i ošetrovateľstve. Je dôležité, aby si klient po ukončení hospitalizácie, alebo ambulantnej starostlivosti zachoval pozitívnu priazeň k levočskej nemocnici. Nemocnica AGEL Levoča je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nielen pre celý región Spiš, ale aj širšieho okolia. Využíva všetky poznatky vedy a medicíny na vysokej úrovni. Aktívne sa venuje prevencii, diagnostike, liečbe, ako i rehabilitácii  pacientov.

Predstavitelia vedenia nemocnice spracovali koncepciu kvality, definovali ciele kvality a prijali záväzok sústavného zlepšovania a zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Základnou filozofiou budovania systému kvality je presne zadefinovať funkciu, zodpovednosť a kompetencie každého zamestnanca, a tiež určiť kontrolné mechanizmy medicínskych, ošetrovateľských i ďalších postupov realizovaných v nemocnici na prevádzkových úsekoch. Cieľom budovania systému kvality je aj dosiahnutie väčšej transparentnosti a efektívnosti v prevádzkových činnostiach a účelné využívanie ľudských, materiálno-technických a finančných zdrojov. Systém kvality sa predovšetkým buduje v záujme bezpečnosti a spokojnosti pacienta a právnej ochrany zdravotníckych pracovníkov a musí preukázať spôsobilosť plniť požiadavky pacientov a zainteresovaných strán. Preto vedenie nemocnice zaväzuje všetkých svojich zamestnancov k dodržiavaniu zásad zabezpečenia kvality obsiahnutých v Príručke kvality, Cieľoch kvality, v legislatívnych predpisoch, v organizačných smerniciach, v štandardoch a v iných vnútorných riadiacich dokumentoch.

Pre manažment nemocnice, Spoločnosť AGEL SK, pre pacientov, zdravotné poisťovne, zamestnancov a našich obchodných partnerov je certifikát kvality dôkazom, že nemocnica  je schopná dlhodobo poskytovať kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spĺňajúce náročné kritéria celosvetovo uznávaného štandardu ISO 9001:2015 a ISO 140001:2015.