Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Levoča privítala v rámci Levočského lekárskeho dňa viac ako 550 odborníkov

19.11.2015

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, už po dvadsiaty piatykrát usporiadala významné odborné podujatie s medzinárodnou účasťou, Levočský lekársky deň (LLD), na ktorom sa tento rok zišlo viac než 550 odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov z celej Slovenskej a Českej republiky. Vzdelávacia akcia sa konala pri príležitosti 115. výročia založenia nemocnice. Tento ročník bol venovaný problematike z oblasti vnútorného lekárstva, pediatrie, rádiologie, laboratórnej diagnostiky, nemocničných nákaz, ošetrovateľstva a liečebnej rehabilitácie. Po slávnostnom zahájení predsedu predstavenstva a riaditeľa levočskej nemocnice, Mgr. Miroslava Jašku sa účastníkom LLD prihovoril primátor mesta Levoča, PaedDr. Milan Majerský a príhovory ukončil predseda predstavenstva AGEL SK, MUDr. Milan Leckéši.

Levočský lekársky deň sa konal pod záštitou Mgr. Miroslava Jašku – predsedu predstavenstva a riaditeľa VNsP Levoča a PaedDr. Milana Majerského – primátora mesta Levoča. Mgr. Miroslav Jaška dnes ocenil štyroch zamestnancov nemocnice v kategórii lekár, sestra, medicínsko – technický pracovník a nezdravotnícky pracovník. Cenu za významný a dlhodobý prínos v odbore urológia prevzal MUDr. Ladislav Haas. Sestra Ľudmila Koršňáková bola ocenená za profesionálne poskytovanie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti v rôznych klinických odboroch, v ktorých vykonávala povolanie sestry a jej dlhoročnú zodpovednú prácu v orgánoch regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie prevzala aj pani Daniela Hudáková, ktorá pracuje na pozícii rádiologického technika, a to  hlavne na úseku mamografie, kde dôsledne a s taktom pripravuje pacientky na indikované rádiologické  vyšetrenie a následne ho aj odborne vykoná. V kategórii nezdravotnícky pracovník si ocenenie prevzala Galina Barbuščáková, ktorá na ekonomickom úseku pracuje na pozícii referenta pre styk so zdravotnými poisťovňami, a bola ocenená za odborne odvedenú prácu v prospech nemocnice.

Program, ktorý tvorilo 48 odborných prednášok, bol rozdelený na sekciu lekársku, sesterskú a medicínsko- technických pracovníkov. „Jednotlivým sekciám predsedali lekári, ktorí svojou erudovanosťou patria k najlepším vo svojom odbore. Medzi prednášajúcimi boli napríklad MUDr. Juraj Podracký, CSc., lekár neinvazívnej kardiológie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, MUDr. Juraj Smatana, zástupca primára úrazovej chirurgie vo FNsP Prešov, RNDr. Lenka Kulíšková, predseda predstavenstva spoločnosti Laboratoře AGEL, MUDr. Mária Pompová, vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade, a ďalší. Skutočnosť, že sa odborného seminára zúčastnili takéto osobnosti, vypovedá o jeho vysokej odbornosti a kvalite,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška.

Lekársku sekciu tvorilo 23 prednášok, ktoré sa zaoberali skúsenosťami lekárov, ktoré dosiahli v rôznych medicínskych odboroch. Pre účastníkov z rôznych špecializačných odborov bola určite veľmi podnetnou prezentácia s názvom „Genetika skrz umění“, nové možnosti liečby cukrovky 2. typu, či CT diagnostika ochorení pečene. Aktuálnou je dnes téma Perioperačný manažment pacientov, ktorý užívajú nové antikoagulanciá. „Som veľmi rád, že sa podarilo na pôde Levoče zorganizovať toto odborné podujatie. Oproti minuloročnému LLD sa tohtoročné odborné podujatievenuje viacerým témam z rôznych medicínskych oborov, a je preto oveľa atraktívnejšie pre odbornú verejnosť,“ vysvetľuje námestník pre zdravotnú starostlivosť a primár OAIM oddelenia levočskej nemocnice MUDr. Peter Makara.

Veľká pozornosť bola venovaná aj VII. odbornej konferencii sestier a  medicínsko- technických pracovníkov, ktorá pozostávala zo 4 blokov, 25 prednášok. „Tie boli  zamerané hlavne na pacienta ako prijímateľa primeranej a efektívnej zdravotnej starostlivosti. Počas konferencie odzneli prednášky zamerané na nové trendy v liečbe a životospráve diabetika, manažment liečby chronických rán, ale aj na komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov v rôznych klinických odboroch a posledný blok prednášok sa venoval tímovej práci na transfúznom úseku,“   povedala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Beáta Ružbacká, MPH.

Ďalším vzdelávacím podujatím, na ktorom sa v tento významný deň zišli aj neštátni lekári, bol seminár pod názvom Laboratórna diagnostika. Prednášky boli zamerané na problematiku pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách prvého kontaktu, ako aj v ambulanciách špecialistov. „Program obsahoval 6 prednášok s dôrazom na spracovávanie biologického materiálu na oddelení klinickej biochémie, komunikáciu s ambulanciou praktického lekára, ako i výskytu infekcií na ambulanciách,“ vysvetlil MUDr. Peter Makara

Lekársky deň je významným odborným podujatím, ktoré sa organizuje v regióne Spiš a má svoju dlhoročnú tradíciu. „Prínos tohtoročnej odbornej akcie, ktorá  je nielen v získavaní nových poznatkov pre lekárov, sestry a materiálno – technických pracovníkov, ale zároveň znamená skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti prepacientov v spádovej oblasti nemocnice v Levoči a jej prezentáciu sa širokej odbornej verejnosti,“ dodal Mgr. Miroslav Jaška s tým, že uskutočnenie tohtoročného Levočského lekárskeho dňa sa podarilo aj vďaka pomoci spoločnosti AGEL a Perfect Distribusion.

Späť