Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zásady spracúvania osobných údajov pri výberovom konaní na voľnú pracovnú pozíciu

Vážení záujemci a uchádzači o zamestnanie, kandidáti na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania u spoločnosti Skupiny AGEL SK a.s.

nižšie uvedené informácie Vám slúžia k zaisteniu úplnej a transparentnej informovanosti o spracúvaní Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľom týchto údajov, a to v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako aj v súlade s § 19 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skupina AGEL SK a.s. = zoskupenie právnických osôb vzájomne majetkovo prepojených so Spoločnosťou AGEL, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie zdravotníckych služieb podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, v ktorých postavenie ovládajúcej osoby podľa § 66a zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník má spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36658448, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3933/B – viď tiež www.agelsk.sk (ďalej len ako „Skupina AGEL SK“).

1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1337/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

2. Kontaktné údaje poverenca na ochranu osobných údajov:

JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD. – Riaditeľ odboru bezpečnosti AGEL SK a.s.,
poštová adresa: Palisády 56, 811 06 Bratislava, telefón: +421 903 600 164, e-mail: dpo@agelsk.sk

3. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ na ich spracúvanie:

a) Spracúvanie osobných údajov získaných od uchádzačov o zamestnanie v rámci vypísaného výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície

Spracúvanie osobných údajov za týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä

 1. zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 2. zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon),
 3. zákonom č. 296/2010 Z.z. Nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 4. a iné súvisiace predpisy,

a ďalej je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je uchádzač o zamestnanie, resp. pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť uchádzača o zamestnanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

b) Spracúvanie osobných údajov získaných od uchádzačov o zamestnanie za účelom zaradenia do personálnej databázy možných uchádzačov o zamestnanie za účelom konania budúcich výberových konaní a sprostredkovania zamestnania v rámci spoločností Skupiny AGEL SK

Spracúvanie osobných údajov za týmto účelom je možné len so súhlasom uchádzača o zamestnanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

4. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany:

Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné i pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti s možnosťou uplatňovať svoje práva vyplývajúce z možnosti overiť si u tretích osôb referencie na uchádzača o zamestnanie a záujmom Prevádzkovateľa a Skupiny AGEL SK evidovať uchádzača o zamestnanie, ktorí v minulosti ukončili svoj pracovnoprávny vzťah v spoločnosti Skupiny AGEL SK z dôvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k nimi vykonávanej práci.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

 • oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa – personálne pracovisko, vedúci zamestnanci,
 • oprávnení zamestnanci Skupiny AGEL SK – platí len pre účel spracúvania uvedený v bode 3. písm. b),
 • oprávnené osoby zo Skupiny AGEL SK podieľajúci sa na realizácii výberového konania a vyhodnotení zaslaných materiálov z výberového konania,
 • uchádzač o zamestnanie,
 • štátne orgány na základe osobitných právnych predpisov,
 • subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú na zaistenie a realizáciu výberového konania zodpovedajúce služby a s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú príslušnú zmluvu o spracovaní osobných údajov.

6. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín, alebo medzinárodným organizáciám.

7. Doba uloženia osobných údajov:

Ak uchádzač o zamestnanie je vybraný ako vhodný kandidát na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania u spoločnosti Skupiny AGEL SK a je s ním uzatvorený základný pracovnoprávny vzťah (= pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti), sú osobné údaje získané na účel uvedený v bode 3. pod písmenom a) uchovávané následne i za účelom vedenia osobného spisu zamestnanca po celú dobu trvania základného pracovnoprávneho vzťahu ako nedielnej súčasti osobného spisu zamestnanca, najdlhšie však do 60 dní od ukončenia základného pracovnoprávneho vzťahu.

Ak uchádzač o zamestnanie nie je vybraný ako vhodný kandidát na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania u spoločnosti Skupiny AGEL SK (nie je s ním uzatvorený žiadny zo základných pracovnoprávnych vzťahov), sú osobné údaje uchovávané na účel uvedený v bode 3. pod písmenom a) najdlhšie do 60 dní od vyrozumenia uchádzača o zamestnanie, že vo výberovom konaní nebol vybraný, ak uchádzač o zamestnanie do tej doby neudelil súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom uvedenom v bode 3. pod písmenom b).

Ak uchádzač o zamestnanie udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci vypísaného výberového konania, alebo v prípade, že také výberové konanie ani nebolo vypísané, u spoločnosti Skupiny AGEL SK za účelom uvedenom v bode 3. pod písmenom b), sú jeho osobné údaje uchovávané najdlhšie do uplynutia doby platnosti udeleného súhlasu alebo do okamžiku odvolania súhlasu.

8. Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

 • Máte právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako Dotknutej osoby, máte právo na ich opravu či výmaz (ak sú k výmazu dané zákonné dôvody).
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania.
 • Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu (len k účelu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa – viď bod 4.).
 • Máte právo na prenositeľnosť údajov.
 • Máte právo sa obracať na poverenca na ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv podľa príslušných právnych predpisov.
 • Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho úradu, a to v prípade, ak sa domnievate, že spracúvaním osobných údajov dochádza k porušeniu všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sťažnosť môžete podať u príslušného dozorujúceho úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (viď www.uoou.sk).

9. Poučení k Vašej povinnosti poskytnúť osobné údaje:

Odovzdanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v bode 3. pod písmenami a) a b), ako aj rozsah takto odovzdaných informácií je výlučne Vašou slobodnou voľbou v rámci možnosti uchádzať sa o voľnú pracovnú pozíciu u spoločnosti Skupiny AGEL SK.

Udelenie súhlasu na účel uvedený v bode 3. pod písmenom b) je z Vašej strany úplne dobrovoľné a nie je viazané ani na výsledok výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície, ani na akékoľvek služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Skupinou AGEL SK.

Prevádzkovateľ v postavení zamestnávateľa nesmie vyžadovať od zamestnanca (uchádzača o zamestnanie) informácie, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom práce a so základným pracovnoprávnym vzťahom. Nesmie vyžadovať (ani prostredníctvom tretích osôb) informácie najmä o

 1. tehotenstve,
 2. rodinných a majetkových pomeroch,
 3. sexuálnej orientácii,
 4. pôvode,
 5. členstve v odborovej organizácii,
 6. členstve v politických stranách nebo hnutiach,
 7. príslušnosti k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 8. trestnoprávnej bezúhonnosti.

Informácie o tehotenstve, rodinných a majetkových pomeroch a trestnoprávnej bezúhonnosti ale môže vyžadovať, ak je preto daný vecný dôvod spočívajúci v povahe práce, ktorá má byť vykonávaná, a ak je táto požiadavka primeraná, alebo v prípadoch, keď to stanovia vyššie uvedené zákony.