Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

O nemocnici

Zásady spracúvania osobných údajov pri výberovom konaní na voľnú pracovnú pozíciu

Vážení záujemci a uchádzači o zamestnanie, kandidáti na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania u spoločnosti Skupiny AGEL SK (ako je definované nižšie),

nižšie uvedené informácie Vám slúžia k zaisteniu úplnej a transparentnej informovanosti o spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom (ako je definované nižšie) týchto údajov, a to v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), ako aj v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skupina AGEL SK = spoločnosť AGEL SK a.s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3933/B (ďalej len „AGEL SK a.s.“) a všetky spoločnosti ovládané spoločnosťou AGEL SK a.s. v zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj iné spoločnosti, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie kontrolované spoločnosťou AGEL SK a.s.


1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1337/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov a výkonom práv podľa príslušných právnych predpisov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to prostredníctvom e-mailu: [email protected], alebo poštou na adrese: DPO, AGEL SSC a. s., Palisády 56, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

3. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ na ich spracúvanie

a) Spracúvanie osobných údajov získaných od uchádzačov o zamestnanie v rámci vypísaného výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície

Spracúvanie osobných údajov pre tento účel je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 2 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, stanovených najmä:

 • zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • zákonom č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon),
 • nariadením vlády SR č. č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
 • a inými súvisiacimi predpismi,

a ďalej je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je uchádzač o zamestnanie, resp. pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť uchádzača o zamestnanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

b) Spracúvanie osobných údajov získaných od uchádzačov o zamestnanie za účelom zaradenia do personálnej databázy možných uchádzačov o zamestnanie za účelom konania budúcich výberových konaní a sprostredkovania zamestnania v rámci spoločností Skupiny AGEL SK

Spracúvanie osobných údajov za týmto účelom je možné len so súhlasom uchádzača o zamestnanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

4. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany v prípade, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov môže byť nevyhnutné i pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, najmä v súvislosti s možnosťou uplatňovať svoje práva vyplývajúce z možnosti overiť si u tretích osôb referencie na uchádzača o zamestnanie a záujmom Prevádzkovateľa a Skupiny AGEL SK evidovať uchádzača o zamestnanie, ktorí v minulosti ukončili svoj pracovnoprávny vzťah v spoločnosti Skupiny AGEL SK z dôvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa k nimi vykonávanej práci.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcami alebo kategóriami príjemcov osobných údajov sú:

 • oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa – personálny útvar, vedúci zamestnanci,
 • oprávnení zamestnanci Skupiny AGEL SK – platí len pre účel spracúvania uvedený v bode 3. písm. b),
 • oprávnené osoby zo Skupiny AGEL SK podieľajúci sa na realizácii výberového konania a vyhodnotení zaslaných materiálov z výberového konania,
 • uchádzač o zamestnanie,
 • štátne orgány na základe osobitných právnych predpisov,
 • subjekty, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú na zaistenie a realizáciu výberového konania zodpovedajúce služby a s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 • ako aj ďalší príjemcovia patriaci do skupiny AGEL:
  AGEL SSC a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 977 130,
  AGEL a.s., so sídlom Jungmannova 28/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 005 34 111,
  AGEL Clinic s. r. o., so sídlom Jelačičová 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 725 381,
  Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica, IČO: 44 444 761,
  Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 348 015,
  Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., so sídlom Ulica SNP 26, 972 51 Handlová, IČO: 36 339 865,
  Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., so sídlom Mederčská 39, 945 05 Komárno, IČO: 50 828 371,
  Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., so sídlom Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 168 165,
  Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., so sídlom Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36 182 672,
  Nemocnica AGEL Levice s.r.o., so sídlom SNP 19, 934 01 Levice, IČO: 50 861 450,
  Nemocnica AGEL Levoča a.s., so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36 594 849,
  Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., so sídlom Ul. Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50 433 946,
  Nemocnica AGEL Zvolen a.s., so sídlom Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 594 929,
  Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., so sídlom Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 886 436, registračné číslo: 76/2004

6. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

7. Doba uloženia osobných údajov

Ak uchádzač o zamestnanie je vybraný ako vhodný kandidát na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania v spoločnosti Skupiny AGEL SK a je s ním uzatvorený základný pracovnoprávny vzťah (t.j. pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti), sú osobné údaje získané na účel uvedený v bode 3 písm. a) uchovávané následne i za účelom vedenia osobného spisu zamestnanca po celú dobu trvania základného pracovnoprávneho vzťahu, najdlhšie však do 60 dní od ukončenia základného pracovnoprávneho vzťahu.

Ak uchádzač o zamestnanie nie je vybraný ako vhodný kandidát na obsadenie voľnej pracovnej pozície v rámci vypísaného výberového konania v spoločnosti Skupiny AGEL SK (nie je s ním uzatvorený žiadny zo základných pracovnoprávnych vzťahov), sú osobné údaje uchovávané na účel uvedený v bode 3 písm. a) najdlhšie 60 dní od vyrozumenia uchádzača o zamestnanie, že vo výberovom konaní nebol vybraný, ak uchádzač o zamestnanie do tej doby neudelil súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom uvedeným v bode 3 písm. b).

Ak uchádzač o zamestnanie udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci vypísaného výberového konania, alebo v prípade, že také výberové konanie ani nebolo vypísané, v spoločnosti Skupiny AGEL SK za účelom uvedeným v bode 3 písm. b), sú jeho osobné údaje uchovávané najdlhšie do uplynutia doby platnosti udeleného súhlasu alebo do okamžiku odvolania súhlasu.

8. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov

Vaše práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov sú:

 • Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne u Prevádzkovateľa . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, okrem prípadov, keď výmazu bráni plnenie povinnosti ustanovenej alebo vyplývajúcej z osobitného predpisu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

9. Poučenie k Vašej povinnosti poskytnúť osobné údaje

Odovzdanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v bode 3 písm. a) a b), ako aj rozsah takto odovzdaných informácií je výlučne Vašou slobodnou voľbou v rámci možnosti uchádzať sa o voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti Skupiny AGEL SK.

Udelenie súhlasu na účel uvedený v bode 3 písm. b) je z Vašej strany úplne dobrovoľné a nie je viazané ani na výsledok výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície, ani na akékoľvek služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Skupinou AGEL SK.

Prevádzkovateľ v postavení zamestnávateľa nesmie vyžadovať od zamestnanca (uchádzača o zamestnanie) informácie, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom práce a so základným pracovnoprávnym vzťahom. Nesmie vyžadovať (ani prostredníctvom tretích osôb) informácie najmä o:

 • tehotenstve,
 • rodinných a majetkových pomeroch,
 • sexuálnej orientácii,
 • pôvode,
 • členstve v odborovej organizácii,
 • členstve v politických stranách nebo hnutiach,
 • príslušnosti k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • trestnoprávnej bezúhonnosti,

s výnimkou, ak tak ustanovuje príslušný právny predpis.