Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Zásady spracúvania osobných údajov pri odoslaní kontaktného formulára

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť spoločnosti

AGEL SK a.s.
Palisády 56, 811 16 Bratislava,
IČO: 00161565,
telefón: 02/591 01 408,
mail: agelsk@agelsk.sk
Zodpovedná osoba: JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD. MHA.,
email: dpo@agel.sk,  tel: +421 903 600 164


Pri realizácii úloh a povinností spoločnosti AGEL SK a.s. (ďalej len "AGEL") ako Prevádzkovateľa získavame vaše osobné údaje a spracúvame v rámci plnenia našich povinností pri poskytovaní služieb podľa predmetu činností spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov našou spoločnosťou ako Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej osobné údaje sú spracúvané, ktoré sa jej týkajú.

Dotknutá osoba sa môže obracať na poverenca pre ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním jeho Osobných údajov a výkonom jeho práv podľa príslušných právnych predpisov.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou AGEL SK a.s. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené AGEL SK a.s. (Prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z.

Aké vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ o vás v analógovej, alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje ktoré uvediete vo vašej správe, žiadosti alebo ich prílohách.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

 • Na vybavenie vašej požiadavky zo sekcie „Poďakovanie“, Námet“, „Sťažnosti“ a „Kontaktný formulár. Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sme na vašu požiadavku boli schopní reagovať a primeraným spôsobom ju vybaviť a vás vyrozumieť o prijatých opatreniach.
 • Na účely administrácie informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami, na určenie, výkon a obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Na základe čoho budú vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vášho súhlasu udeleného Prevádzkovateľovi, pričom udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a nie je viazané na akékoľvek služby poskytované Prevádzkovateľom. Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať – podrobnejšie nižšie.

Ďalším právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu, pokiaľ takáto povinnosť súvisí alebo vyplýva pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategória príjemcov:

 • prevádzkovateľ a ním zriadené a poverené subjekty na vyhodnocovanie údajov z webstránky zo sekcie „Poďakovanie“, „Námet“, „Sťažnosť“ a „Kontaktný formulár“. 
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
 • účastníci konania
 • štátne orgány ak z osobitného predpisu vyplýva povinnosť Prevádzkovateľa do konania ich zapojiť.
 • /ul>

  Budú vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

  Budú vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

  Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

  Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

  Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Vaše osobné údaje budú však spracúvané len do doby splnenia účelu spracúvania.

  Aké máte práva ako dotknutá osoba?

  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v AGEL SK a.s. v Bratislave na adrese Palisády 56. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, okrem prípadov, keď výmazu bráni plnenie povinnosti ustanovenej, alebo vyplývajúcej z osobitného predpisu.
  • Právo na obmedzenie spracúvania - ako dotknutá osoba máte právo nás požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov .
  • Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
  • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie vašich osobných údajov a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).