Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Oddelenie klinickej biochémie

Oddelenie klinickej biochémie

Oddelenie klinickej biochémie má tri špecializované úseky: biochemický, imunosérologický a hematologický

Úsek klinickej biochémie

Klinická biochémia je medicínsky odbor, ktorý vychádza z poznatkov biochemických pochodov v organizme človeka a patobiochémie ochorení. Biochemickými analýzami a interpretáciou ich výsledkov sa podieľame na diagnostike, liečbe, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

Zúčastňujeme sa aj na preventívnom vyšetrovaní obyvateľstva. Svojou činnosťou zabezpečujeme:

 • výber a stanovenie parametrov aplikovateľných pre naše zariadenie a neštátne zdravotnícke zariadenia  tak, aby sa oddelenie podieľalo na plynulom a funkčnom procese liečebno-preventívnej starostlivosti
 • výber a zavedenie nových analytických metód, ich aplikáciu na podmienky oddelenia
 • metodické vedenie prípravy vyšetrovaných osôb, spôsob odberu biologického materiálu, jeho spracovanie, spôsob prepravy a časovanie odberov vzhľadom na biorytmy
 • systematické vykonávanie interného riadenia kvality a externého hodnotenia spoľahlivosti laboratórnych vyšetrení
 • systematické vzdelávanie vo vlastnom a iných odboroch v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Výnimočnosť

Na úseku klinickej biochémie, ktoré je v prevádzke rovnako ako hematologický úsek 24 hodín denne, vykonávame biochemické vyšetrenia z biologického materiálu: krv, plazma, sérum, moč, žalúdočný, duodenálny obsah, stolica, mozgo-miechový mok.

Viac ako 85% nami vyšetrovaných parametrov sa ku klinikom dostáva do 24 hodín a ostatné, časovo náročné vyšetrenia, najneskôr do 48 hodín.

Druhy vyšetrení

Okrem základných rutinných biochemických vyšetrení vrátane kardiálnych markerov, ponúkame široké spektrum vyšetrení ako sú onkologické testy, širokú paletu hormónov vrátane hormónov štítnej žľazy a testov  fertility, diagnostiku anémií, zápalové markery. Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie bielkovín, ľahké reťazce. Kvalitatívne a kvantitatívne vyšetrenie  moču, vrátane kvalitatívneho stanovenia drog. Ďalej funkčné testy, test  na okultné krvácanie a pod.

Všetky služby ponúkame aj ako platené služby. V rámci ponuky platených služieb ponúkame kvantitatívne vyšetrenia základných biochemických parametrov aj pre veterinárne účely.

Súčasťou oddelenia je i imunosérologický úsek kde vyšetrujeme:

 • Protilátky proti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (anti HIV),
 • Anti – toxoplazmózy IgG a IGM, 
 • HBsAg sérologicky,
 • Anti HCV - protilátky IgM,
 • Treponema pallidum - stanovenie celkových protilátok,
 • Antigén vírusu hepatitídy A (HAV),
 • Protilátka triedy IgM proti vírusu hepatitídy A (anti HAV IgM),
 • Kvalitatívny dôkaz špecifických antigénov alebo protilátok proti hepatitíde B,
 • Anti-SARS-CoV-2 a Anti-SARS-CoV-2-S  

Hematologický úsek vykonáva širokú paletu hematologických vyšetrení.

Krvný obraz s päťparametrovým diferenciálom, stanovenie retikulocytov, základné i rozšírené koagulačné testy (ProC global, faktory V, VII, X, VIII, Xa, AT, D-Di, FDP...)

Hodnotenie kritérií kvality

Kontrola spoľahlivosti laboratórnych výsledkov prebieha v laboratóriu autoverifikačným procesom na dvoch úrovniach:

 • analytickej, ktorú vykonáva analytik využívajúc sústavu pravidiel na hodnotenie laboratórneho výsledku získaného analytickými metódami pomocou certifikovaných referenčných materiálov, čo predstavuje tzv. interné riadenie kvality, čím je zabezpečená presnosť a spoľahlivosť výsledkov jednotlivých vyšetrení
 • spoľahlivosť laboratórnych metodík je zaistená účasťou v  externom hodnotení kvality  „Randox“. Okrem kontrolných cyklov rutinných biochemických parametrov, sa zúčastňujeme aj kontrolných  cyklov, v ktorých sa hodnotí stanovenie CRP, acidobázickej rovnováhy, tumorových markerov, glykovaného hemoglobínu a sérologických parametrov. 
 • externé hodnotenie kvality na hematologickom úseku prebiehajúce v spolupráci so SEKK Pardubice zabezpečuje vysokú kvalitatívnu úroveň všetkých nami vykonávaných vyšetrení.

Vo všetkých uvedených parametroch sme držiteľmi certifikátu kvality, pričom proces  certifikácie prebieha v pravidelných intervaloch  celoročne.

Zaujímavosti

Výsledky laboratórnej práce sú spracovávané centrálnym laboratórnym informačným systémom, ktorý je spoločný pre celý AGELLAB na Slovensku a zároveň je kompatibilný s nemocničným  informačným systémom, čo znamená, že výsledky sú po validácii posielané klinikom elektronicky. Podobnú možnosť majú aj lekári externých ambulancií, ktorí podľa požiadania dostávajú výsledky priamo ako ich kolegovia v nemocnici, alebo cestou WebLimsu. Testuje sa aj odosielanie výsledkov do e-labu.

Vízia oddelenia

Laboratórium je súčasťou AGELLABu. Cieľom činnosti nášho pracoviska je ochota slúžiť záujmom pacienta, t. j. zaistiť primerané a stavu prístrojového vybavenia, zodpovedajúce laboratórne vyšetrenia a to v optimálnom čase a ekonomicky efektívne. Chceme klinikom poskytnúť spoľahlivé informácie pre určenie diagnózy, stanovenie rizika, stupňa a prognózy choroby, monitorovanie liečby, pre detekciu komplikácií a skríning. V duchu tohto nášho cieľa počtom a sortimentom laboratórnych testov, ich racionálnym využívaním a spoľahlivým analytickým procesom, ako aj profesionálnym prístupom chceme byť moderným laboratórnym diagnostickým pracoviskom pre náš celý región, Spiš.