Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

+421 53 3332 111 - Spojovateľ
+421 53 3332 211 - Callcentrum RDG

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

"Z celého srdca sa chcem poďakovať všetkým, čo sa o mňa starali. Ďakujem pánovi primárovi, lekárom a sestričkám za záujem pomôcť mi v ťažkej etape môjho života. Ešte raz ďakujem za všetko." Marcela F.

 

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok: 14:00 – 16:00
Víkendy a sviatky: 13:00 – 15:00


Počet lôžok: 5

Stručná charakteristika

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa delí na dve pomerne samostatné časti. 

Lôžková časť 

sa zaoberá intenzívnou medicínou, čo znamená starostlivosť o pacientov s rozvinutým alebo hroziacim zlyhaním základných životných funkcií. 

Anestéziologická časť 

sa zaoberá podávaním celkovej anestézie (narkózy), sedácie (utlmenia) a regionálnej anestézie (umŕtvenia) s cieľom umožniť bolestivé a nepríjemné operačné alebo vyšetrovacie výkony na iných oddeleniach našej nemocnice. 

V rámci modernej anestéziologickej starostlivosti prevádzkujeme anestéziologickú ambulanciu, v ktorej vyšetrujeme, navrhujeme komplexný perioperačný postup a poskytujeme informácie pred anestéziologickými výkonmi. 

Zároveň prevádzkujeme ambulanciu bolesti poskytujúcu diagnostiku a základnú i rozšírenú liečbu bolestivých stavov.

Výnimočnosť oddelenia

V každej nemocnici má OAIM výnimočné postavenie. Je akýmsi srdcom nemocnice, spájajúcim a slúžiacim všetkým klinickým oddeleniam.

Anestéziológia poskytuje servis operačným oddeleniam (v našej nemocnici chirurgické, urologické), nakoľko moderná operatíva nie je možná bez adekvátneho anestéziologického zázemia. Anestéziológia umožňuje náročné operačné výkony u čoraz viac chorých a limitovaných pacientov, čo je možné iba vďaka komplexnému perioperačnému manažmentu, v ktorom anestéziológovia hrajú významnú úlohu.

Intenzívna medicína (lôžková časť OAIM) je pre všetky nemocničné oddelenia zázemím pre zvládanie náhlych život ohrozujúcich stavov, či už po ich vzniku, alebo v rámci konzílií preventívne pri hrozbe ich vzniku.

Druhy zákrokov 

Anestéziológia – podávame všetky moderné druhy anestézií. Celkové anestézie prevádzame ako použitím inhalačných (vdychovaných) anestetík, tak podávaním intravenóznych („do žily“) anestetík a analgetík. Pri náročnejších a dlhších výkonoch tieto metódy kombinujeme, často s použitím relaxancií (svaly blokujúcich látok). Pritom dýchacie cesty zabezpečujeme klasicky zavedením kanyly do priedušnice (intubáciou), alebo inou menej invazívnou pomôckou zavedenou do hltana (hrtanovou maskou). Pri dlhších operačných výkonoch používame techniku nízkeho prietoku anestetických plynov, ktorá je šetrná pre prostredie, prináša isté výhody pre pacienta (zlepšenie kvality vdychovaných plynov) a je ekonomicky výhodná. Malé nenáročné výkony robíme v anestézii s výlučným podaním krátkoúčinkujúcich anestetík do žilového systému. Rovnako dôležitou anestéziologickou oblasťou využívanou pri operáciách v našej nemocnici sú regionálne anestézie. Tie podávame pri výkonoch na dolnej polovici tela, na horných končatinách, alebo ako bolesť potlačujúcu zložku v rámci náročných brušných výkonov ako kombináciu s celkovou anestéziou. Regionálne anestézie podávame v oblasti chrbtice (centrálne blokády – subarachnoidálne alebo epidurálne, tie aj s použitím katétra s možnosťou predĺženia podľa potreby aj do pooperačného obdobia), alebo ako bloky nervov a nervových spletí na končatinách.

Intenzívna medicína

poskytuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť s využitím moderných invazívnych postupov zabezpečujúcich sledovanie a náhradu životných funkcií. Bežnou náhradou zlyhanej základnej životnej funkcie je umelá pľúcna ventilácia, ktorá je v nemocniciach poskytovaná výlučne na oddeleniach intenzívnej medicíny. Okrem toho sú naši pacienti komplexne monitorovaní invazívnymi aj neinvazívnymi technikami, na podávanie terapie majú zabezpečené ďalšie invazívne vstupy. Bežný pacient v intenzívnej starostlivosti okrem zabezpečenia dýchacích ciest kanylou zavedenou do priedušnice, cez ktorú je napojený na moderný dýchací prístroj s podporou alebo náhradou dýchania, má zavedený centrálny katéter do veľkej žily na monitorovanie náplne krvného riečiska a podávanie špeciálnych liekov, často pomocou presných injekčných a infúznych dávkovačov, kanylu v tepne na kontinuálne sledovanie krvného tlaku a odber vzoriek tepnovej krvi, katéter v močových cestách na sledovanie množstva moča a vyšetrenie jeho zloženia, žalúdočnú sondu na odľahčenie zažívacieho traktu alebo sondovú výživu.

Druhy vyšetrení 

V anestéziologickej ambulancii predoperačne vyšetrujeme pacientov so zameraním na zhodnotenie chronických chorôb a liečby, odhad rezerv, stanovenie operačného rizika a následne navrhujeme opatrenia so zameraním na optimalizáciu liečby, orgánových funkcií a zníženie rizika. Opierame sa o údaje získané rozhovorom s pacientom, o základné vyšetrenie vykonané praktickým lekárom (u nízkorizikových), alebo internistom, či kardiológom (u chorých a rizikových). U detí je základné vyšetrenie vykonávané špecialistami na pediatriu. Súčasťou je zhodnotenie a prípadne doplňujúce vyžiadanie funkčných a laboratórnych vyšetrení. Záverom je pacient poučený o rizikách a možnostiach a dá informovaný súhlas s anestéziou . V čakárni ambulancie sú k dispozícii základné stručné informácie, študovaním ktorých počas čakania na vyšetrenie môže pacient získať základné poučenie a môže žiadať cielené odpovede na nejasnosti okolo priebehu operácie a anestézie.

V ambulancii bolesti vyšetrujeme a liečime pacientov s nádorovou aj nenádorovou chronickou bolesťou, aj pacientov s akútnou bolesťou prevažne v rámci lumboischialgického sy („ischias“), kde spolupracujeme s naším neurologickým oddelením a pacientom na niekoľko dní zavádzame epidurálny katéter s následným podávaním analgetickej zmesi, často kontinuálnym dávkovačom.

Novinky v liečbe 

Zavedenie nízkoprietokovej inhalačnej anestézie ako štandardného postupu, používanie relaxometrie, používanie epidurálnej pooperačnej analgézie vrátane hrudnej, zavedenie prvkov včasného zotavenia po brušnej operácii do štandardného postupu, štandardné používanie periférnych blokov, zvýšenie používania neinvazívnej ventilácie, invazívne monitorovanie hemodynamiky.

Nové investície 

Plánujeme zakúpenie nového anestéziologického prístroja, dvoch moderných ventilátorov, defibrilátorov, monitorov pre lôžkových pacientov, injekčných a infúznych dávkovačov.

Vízia oddelenia

Rozvoj oddelenia chceme postaviť na rozsiahlej priestorovej aj materiálnej modernizácii lôžkovej aj anestéziologickej časti oddelenia. Paralelne s tým budeme rozvíjať zdatnosť lekárskeho aj ošetrovateľského kádra nemocnice.