Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Neurologické oddelenie

"Som matka autistického a neverbálneho syna s mentálnou retardáciou, ktorý bol hospitalizovaný na JIS-ke neurologického oddelenia pre výskyt epi záchvatov. Chcem sa úprimne poďakovať celému kolektívu za ich vysoko profesionálnu starostlivosť a veľmi milý ľudsky prístup k môjmu synovi. Veľmi pekne ďakujem aj ošetrujúcej lekárke, ktorá ma všetkom čo sa robí synovi podrobne informovala. Osobitne chcem vyzdvihnúť zdravotne sestry tohto oddelenia. Vidieť, že ich práca je pre nich poslaním. Sú veľmi milé a láskavé. Ešte raz jedno veľké ďakujem." Mária  

 

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok: 14:00 – 16:00
Víkendy a sviatky: 13:00 – 15:00


Stručná charakteristika

Neurologické oddelenie v Levoči už desiatky rokov poskytuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť o neurologicky chorých pacientov z regiónu Spiš, ale aj zo širokého okolia. Disponujeme  52 lôžkami,  z toho je 5 akútnych.  Oddelenie sa zameriava  na  diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi cerebrovaskulárnymi príhodami, vertebrogénnymi ťažkosťami, epilepsiou,  demyelinizačnými chorobami, Parkinsonovou chorobou,  parkinsonskými syndrómami, Alzheimerovou demenciou a ostatnými syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami centrálneho nervového systému i bolesťami hlavy. Okrem manažmentu bežných akútnych aj chronických neurologických ochorení poskytujeme nadregionálnu starostlivosť o pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami. Diagnostikujeme, nasadzujeme liečbu a dispenzarizujeme  pacientov s autoimunitnými zápalovými polyneuropatiami,  myastenickými syndrómami,  polymyozitídami či ochoreniami motoneurónov.  Pri manažmente týchto pacientov veľmi aktívne  spolupracujeme s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave a hlavne jeho vedúcim  Doc. MUDr. Petrom Špalekom PhD.  Naše pracovisko má bohaté skúsenosti aj s diagnostikou a liečbou neuroboreliózy, čoho dôkazom sú  aj tri publikácie v odborných neurologických časopisoch venované tejto problematike. 

Výnimočnosť oddelenia

Neurologické oddelenie v Levoči  viac ako 10 rokov  poskytuje  liečbu botulotoxínom   pri  širokom spektre  neurologických  diagnóz  u  pacientov z celého Východného Slovenska. Ide o zdravotnými poisťovňami schválené indikácie – spasticita horných končatín po CMP do jedného roka od  príhody,  spasticita končatín po detskej mozgovej obrne u detí starších ako 2 roky,   blefarospazmus, hemifaciálny spazmus a cervikálny dystonický syndróm.   Pre  napredovanie nášho oddelenia  je nevyhnutná  spolupráca s CT pracoviskom, ktorá je na nadštandardnej úrovni,  či sa to týka manažmentu akútnych cievnych mozgových príhod alebo CT navigovaných výkonov v neurológii.  Od roku 2008 aplikujeme v spolupráci s CT pracoviskom   ozonoterapiu pri ochoreniach  krčnej, hrudnej aj driekovokrížovej  chrbtice. Metóda sa stala bežnou súčasťou liečby vertebrogénnych ochorení, je veľmi efektívna a stále vyhľadávaná pacientmi z celého Východného Slovenska.  Od roku 2014 vykonávame CT navigovanú rádiofrekvenčnú denerváciu pri fazetogénnych bolestiach v lumbálnej oblasti.  V roku 2017 sme v časopise Neurológia publikovali analýzu súboru  145 pacientov s fazetovým syndrómom liečených na Neurologickom oddelení v spolupráci s CT pracoviskom v Levoči v období 2014–2016. Sledovali sme efekt RF termolézie s využitím CT navigácie, ktorá je oproti bežne používanej RTG navigácii C ramenom bezpečnejšia,  presnejšia a komfortnejšia pre pacienta aj terapeuta. Štatistické spracovanie výsledkov potvrdilo vysokú efektivitu metódy vo všetkých použitých škálach a vhodnosť jej uplatnenia v portfóliu miniinvazívnej neoperačnej liečby vertebrogénnych algických syndrómov.  S CT pracoviskom spolupracujeme aj pri punkciách intervertebrálnych diskov v diagnostike spondylodiscitíd.  Neurologické oddelenie v Levoči  je  jedným z mála neurologických pracovísk na Slovensku, ktoré vedia  v indikovaných prípadoch  v spolupráci s CT pracoviskom odobrať likvor v hornej krčnej oblasti zo subokcipitálneho aj C1/2  dorzolaterálneho prístupu.  Metodiku sme publikovali  v prvom čísle časopisu Neurológia 2018 pod názvom CT navigovaný odber likvoru v hornej krčnej oblasti -  alternatíva lumbálnej punkcie.

Ocenenie oddelenia:

Ako bolo  na začiatku  spomenuté,  aj v celoslovenskom a celoeurópskom meradle poskytujeme kvalitnú lekársku aj ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou (CMP), čoho dôkazom je aj získanie najvyššieho - diamantového ocenenia European Stroke Organisation Angels Awards za prvý štvrťrok 2018. Ide o cenu, ktorá sa udeľuje neurologickým oddeleniam z celej Európy, ktoré na základe dlhodobého  monitorovania kvality a zadávania údajov do národných  a medzinárodných registrov CMP   poskytujú špičkovú starostlivosť pri liečbe tohto ochorenia. 

Spolupráca:

Pri manažmente pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami úzko spolupracujeme s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia v Bratislave a hlavne jeho vedúcim  Doc. MUDr. Petrom Špalekom PhD. Veľmi tesná je aj naša spolupráca s Neurochirurgickou klinikou UN v Košiciach a takisto s pracoviskom intervenčnej rádiológie v Košiciach. Ako bolo vyššie uvedené, veľmi korektná a intenzívna spolupráca je s naším CT pracoviskom.  Okrem CT pracoviska  sme spojení pupočnou šnúrou aj s pracoviskom magnetickej rezonancie, ktoré nám denne realizuje vyšetrenia u 8 hospitalizovaných pacientov a u niekoľkých ambulantných pacientov.  Hlavne pri manažmente cievnych mozgových príhod je nevyhnutná  dennodenná spolupráca  s  interným oddelením, oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny, oddelením klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie a v neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť mravčiu prácu zamestnancov oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri návrate  pacientov do bežného života.  Vyššie uvedeným, ale aj ostatným oddeleniam a ambulanciám našej nemocnice a iných nemocníc patrí za príkladnú spoluprácu naša vďaka. 

Vízia oddelenia:

Neurologické oddelenie v Levoči  v posledných 11 rokoch spoluorganizovalo s pacientskym klubom Spišský klub sclerosis multiplex tri celoslovenské stretnutia pacientov Levočské dni so  sclerosis multiplex, na ktorých sa preberali aktuálne problémy pacientov s touto ťažkou diagnózou  s renomovanými neurológmi z celého Slovenska, Českej republiky, ale aj zo zahraničia. Na týchto podujatiach prednášali také osobnosti, ako bol prof. Bartko, prof. Lisý, prof. Traubner, prof.  Kurča, prof. Benetin, Doc. Brozman či MUDr. Procházková. Našu angažovanosť v tejto problematike chceme v budúcnosti pretaviť do zriadenia Centra pre demyelinizačné ochorenia pri našom neurologickom oddelení. Okrem toho plánujeme zaviesť nové metodiky v diagnostike a liečbe našich pacientov -  SFEMG, transkraniálna dopplerovská sonografia, somatosenzorické evokované potenciály, magnetická kortikálna stimulácia,  motorické evokované potenciály, neurosonologické vyšetrenie periférnych nervov... Tak ako v minulosti, aj v budúcnosti chceme, aby  prioritou práce všetkých 61 zamestnancov oddelenia bol chorý človek a naša snaha  zdiagnostikovať a vyliečiť jeho ochorenie, v prípade nevyliečiteľných chorôb trpezlivo pomáhať  zmierniť utrpenie.

Zaujímavosti:

Účasť na klinických štúdiách - v súčasnosti prebiehajú štúdie so zameraním na liečbu Alzheimerovej demencie a sekundárnej prevencie ischemickej CMP. 

Obrazová príloha:

  • Obrázok 1. Subokcipitálna punkcia likvoru u nášho pacienta
  • Obrázok 2. Laterálna cervikálna punkcia likvoru  u nášho pacienta
  • Obrázok 3.  Rádiofrekvenčná denervácia pri fazetových syndrómoch v driekovej oblasti
  • Obrázok 4. Cena Angels ESO Awards Q1 2018