Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nemocnici

Vybudovanie pracoviska Centrálneho príjmu VNsP Levoča, a.s.

 
 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Kód výzvy:                                     IROP-PO2-SC213-2017-20

Kód projektu v ITMS2014+:             302021M090

Trvanie projektu:                           4/2019 – 2/2021

Schválená výška NFP:                     4.089.545,40 €

Štátny rozpočet SR:                           240.561,49 €

Celkové oprávnené výdavky:           4.811.229,88 €

 


Cieľom projektu je vybudovanie centrálneho príjmu. Jeho naplnením dosiahne VNsP Levoča zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok a zlepšenie finančnej situácie.

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Zabezpečenie materiálno- technického vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Projekt bude realizovaný na mieste realizácie projektu: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča.

Naplnenie cieľov bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách